Március 9-től pályázható az ültetvénytelepítés és ültetvény öntözés kialakítása

2016.február 1.-én került meghirdetésre a Vidékfejlesztési Program keretében a “Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című VP-2-4.1.3.2.-16 kódszámú pályázati felhívás.

A pályázat célja korszerű ültetvények kialakítása, fajtaválaszték korszerűsítése, termésátlagok és minőség javítása, öntözés korszerűsítése, az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása.

Támogatható tevékenységek:

I. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.

 A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvényméret 0,5 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 ha.

a)       az 1. melléklet I. és II. táblázatában meghatározott követelményszintű hagyományos, korszerű vagy versenyképes új ültetvény telepítéséhez, és az ültetvényhez tartozó kerítés kiépítéséhez;

b)      meglévő, a telepítéstől számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél nem öregebb ültetvénynek, az 1. melléklet I. és II. táblázatában meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében:

b.a). területének növeléséhez, amennyiben a beruházással a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri az 1 ha legkisebb

támogatható ültetvényméretet;

b.b). támrendszerének kialakításához, átalakításához;

c)       meglévő, a termőre fordulástól számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél öregebb ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere):

c.c). ha a cserélt ültetvény életkora meghaladja a termőrefordulástól számított, a pályázat

d)      benyújtásának időpontjáig a 20 évet, abban az esetben az 1. vagy 3. mellékletben

e)       megjelölt, ültetvénykivágásra elszámolható maximum költség elszámolható.

 Támogatás az 1. melléklet I. táblázat „A” oszlopában szereplő fajok telepítéséhez adható.

 II. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.

a) geotextíliák elhelyezése,

b) tározók kialakítása,

c) tározó terek vízzáró szigetelése,

 d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.

 III. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.

 a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése,

b) vízkivételi művek kialakítása,

c) új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

 • szivattyúk,
 • szűrők,
 • csővezetékek,
 • szerelvények,
 • távvezérlő rendszerek,
 • meteorológiai állomás,
 • talajszondák.

d) vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,

e) mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése,

f) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,

g) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

 IV. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.

 a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása,

b) új rendszer kiépítése, korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

c) vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,

d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,

e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

 A IV. támogatási pont keretében kizárólag csepegtető vagy mikroszórófejes öntözési rendszer építhető ki, kivéve a szamóca és a spárga, ahol csepegtető öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel alakítható ki.

 V. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új. vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

a) meglévő, alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,

 b) öntözőberendezések energiaellátásának biztosítása megújuló energiaforrásból (szél-és napenergia felhasználása).

 Támogatási igénylők köre:

 Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők

 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
 • állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján az üzemméretet számolni;

b) igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorcium esetében minden egyes tagnak külön meg kell felelni jogosultsági feltételeknek.

3. Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben:

 a) minden egyes tagja külön-külön megfelel a meghatározott jogosultsági feltételeknek.

 A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fókuszterületi megosztás szerint 19 Mrd Ft.

Az Irányító Hatóság a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 850 000 euró Standard Termelési Érték (a továbbiakban: STÉ) üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja. Az STÉ megállapításakor a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján partner, ill. kapcsolódó vállalkozásnak számító vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni.

A konzorcium, ill. termelői csoport, ill. termelői szervezet esetében a tagok STÉ-it nem kell összeszámítani. Amennyiben akár csak egyetlen tag STÉ-je 850.00-nél magasabb, a konzorcium, a termelői csoport, ill. a termelői szervezet STÉ-je meghatározása szempontjából ennek a tagnak az STÉ-jét kell figyelembe venni.

Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db.

Támogatás összege és mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • egyéni beruházás esetén maximum 75millió Ft
 • kollektív beruházás esetén maximum 150 millió Ft

A támogatás maximális mértéke:

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a

Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Támogatási kérelmek benyújtásának ideje és módja

A támogatást igénylő megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelem alapján részesülhet támogatásban.

 A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.

 Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9. naptól 2018. március 8. napjáig van lehetőség.

 Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 •  2016. április 30.
 • 2016. július 31.
 • 2016. október 31.
 • 2017. január 31.
 • 2017. április 30.
 • 2017. július 31.
 • 2017. október 31.

 Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.

 A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

Forráskimerülés esetén az IH vezetője a Felhívás 1.2. pontjában meghatározott STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők, valamint az e fölötti STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők tekintetében külön-külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.

 A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Vállalkozásunk által jelen pályázati felhívásról készült tájékoztató kivonata elérhető itt: Tájékoztató/kivonat

További hasznos dokumentumok:

Felhívás 1. számú melléklete – Támogatásban részesülő gyümölcsfajtákból létrehozott ültetvények követelményrendszere: 1. számú melléklet

Felhívás 2. számú melléklete – A projekt során maximálisan elszámolható maximum költségek jegyzéke: 2 számú melléklet

Felhívás 3. számú melléklete – Saját kivitelezésben elvégezhető munkaműveletek, és azokhoz kapcsolódó maximálisan elszámolható költségek: 3. számú melléklet

A felhívás 4. számú melléklete – Telepítésre ajánlott fajták jegyzéke: 4. számú melléklet

A felhívás 5. számú melléklete – Pályázat értékelésnél figyelembe vehető preferált termőfajták listája: 5. számú melléklet

Kedvezményezett járások besorolása: Kedvezményezett járások listája

Árajánlatok kötelező formai elemire vonatkozó követelmények: Árajánlatok kötelező tartalmi elemei

Amennyiben jelen pályázati felhívás felkeltette érdeklődését vagy kérdése merült fel vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tanácsadóink elérhetőségeit megtalálja ide kattintva: elérhetőségek

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..