GINOP
Programok 2014-2020

Magyarország Kormánya által kitűzött Nemzeti Prioritás a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre, és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés. A 2014-2020 közötti időszak uniós pályázatok megvalósítása által kitűzött megvalósulási célok:

ginop

* Versenyképesség javítása,

* Foglalkoztatás növelése,

* Energia- és erőforráshatékonyság növelése,

* Társadalmi felzárkóztatás, népességi kihívások kezelése,

* Gazdasági növekedést elősegítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása.

A 2014-2020 közötti időszakra kitűzött célokból is egyértelműsíthető, hogy az uniós fejlesztési források elosztása tekintetében a gazdaságfejlesztés dominanciája uralkodik, tehát a források 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítják.

A 2014-2020 között a Széchenyi 2020 keretében meghirdetendő uniós pályázatok során a vállalkozások támogatásintenzitása a következőképpen alakul:

Észak-alföldi, Észak-magyarországi, Dél-alföldi és Dél-dunántúli régiók területén megvalósuló fejlesztések során alapesetben 50%. Mikro- és kisvállalkozások esetén + 20%, középvállalkozások esetén + 10% támogatási intenzitás adható, nagyvállalatok esetén maximum 50%.

Közép-dunántúli régió területén megvalósuló fejlesztések során alapesetben 35%. Mikro- és kisvállalkozások esetén + 20%, középvállalkozások esetén + 10% támogatási intenzitás adható, nagyvállalatok esetén maximum 35%.

Nyugat-dunántúli régió területén megvalósuló fejlesztések során alapesetben 25%. Mikro- és kisvállalkozások esetén + 20%, középvállalkozások esetén + 10% támogatási intenzitás adható, nagyvállalatok esetén maximum 25%.

A 2014-2020 közötti időszak Operatív Programjai a következők, melyek az uniós pályázatok keretében kerülnek kiírásra:

* Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

* Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

* Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

* Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

* Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

* Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

* Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

* Vidékfejlesztési Program (VP)

* Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

GINOP  – Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

A Széchenyi 2020 program keretében a legmeghatározóbb szerepe Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program –nak, vagyis a GINOP-nak tulajdonít a kormányzat. A GINOP-ra jutó költségvetési juttatás összege 2014-2020 között összesen 7.684.204 174 EUR.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, GINOP céljai:

* Versenyképes KKV szektor,

* Ipari termelés, szolgáltatások és hálózatok,

* Kreativitás és tudásgazdaság fejlesztése,

* Innováció és kutatás-fejlesztés,

* Infokommunikációs technológia fejlesztése,

* Rekreációs, egészségügyi szolgáltatások és turizmusfejlesztés,

* Kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás ösztönzése, és üzleti környezet fejlesztése.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, GINOP prioritásai:

1 Kis- és középvállalkozások fejlesztés (KKV fejlesztés)

A KKV fejlesztést szolgáló GINOP 1. prioritásra fordítandó forrás 1.308.619.971 EUR összeg. Ezen GINOP prioritás keretében kerülnek kiírásra a Széchenyi 2020 uniós pályázatok meghirdetése során a vállalkozói kultúra terjesztését (pl. tanácsadás, üzleti modell, üzleti terv, piackutatás), a modern üzleti infrastruktúra megteremtését (pl. logisztikai központok, ipari parkok), a kapacitásbővítést (pl. eszköz- és géppark fejlesztés, telephelyfejlesztés), növekedésorientált KKV-knak, valamint a hálózatosodást és piacra jutás elősegítését (pl. beszállítók, klaszterek, külpiacra jutás, turisztikai desztináció), elősegítő uniós támogatások.

2 Kutatás-fejlesztés, innováció (K+F+I)

A Kutatás-fejlesztés, innováció (K+F+I) GINOP 2. prioritásra fordítandó forrás 1.396.219.898 EUR összeg. Ezen GINOP prioritás keretében kerülnek kiírásra a Széchenyi 2020 uniós pályázatok meghirdetése során a vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzését (pl. termékfejlesztés, kapacitásfejlesztés, innovációs szolgáltatások és tanácsadás), a stratégiai K+F+I együttműködések támogatásét (pl. vállalkozások és kutatóhelyek közös K+F projektje, versenyképességi és kiválósági programok, S3 fókusz), valamint a K+F+I infrastruktúra és kapacitások bővítését a nemzetközi kiválóság érdekében (pl. kutatóhelyi műszerállomány, ELI program, ESFRI projektek), elősegítő uniós támogatások.

3 Vállalkozói infokommunikációs fejlesztések (IKT)

Az infokommunikációs fejlesztések (IKT) GINOP 3. prioritásra fordítandó forrás 460.283.830 EUR összeg. Ezen GINOP prioritás keretében kerülnek kiírásra a Széchenyi 2020 uniós pályázatok meghirdetése során a versenyképes IKT szektor fejlesztését (pl. IKT termékek és szolgáltatások fejlesztése), a digitális gazdaság fejlesztését (pl. IKT eszközök, szolgáltatások vásárlása, bevezetése vállalkozások számára), a digitális felzárkózás és közösségi hozzáférést (pl. hátrányos helyzetű területek Internet elérése, e-szolgáltatások bővítése), valamint a szélessávú hálózatok fejlesztésé (vállalkozások, állam, önkormányzat, egyházak), elősegítő uniós támogatások.

4 Vállalkozói energiahatékonyságot elősegítő fejlesztések (Energia)

A vállalkozói energiahatékonyságot elősegítő fejlesztések (Energia), GINOP 4. prioritásra fordítandó forrás 186.726.161 EUR összeg. Ezen GINOP prioritás keretében kerülnek kiírásra a Széchenyi 2020 uniós pályázatok meghirdetése során az Energiahatékonyság és megújuló energia növelését a vállalkozások körében célzó uniós támogatások. Ezen belül olyan uniós pályázatok megjelenése valósul meg, mely az épületek hőszigetelése, fűtés korszerűsítése, nyílászárók cseréje, világítás korszerűsítése (stb.), az energiahatékonyság

érdekében épületek fejlesztése megújuló energiák, pl. napkollektor, napelemek, hőszivattyúk, szellőztető rendszerek bevezetése révén, valamint a vállalati termelési folyamatok fejlesztése az energiafelhasználása racionalizálása révén (pl. biomassza, vízenergia, hulladék hő, napelem).

5 Foglalkoztatás és képzés (Foglalkoztatás)

A Foglalkoztatás és képzés (Foglalkoztatás), GINOP 5. prioritásra fordítandó forrás 1.737.398.564 EUR összeg. Ezen GINOP prioritás keretében kerülnek kiírásra a Széchenyi 2020 uniós pályázatok meghirdetése során az álláskeresők és inaktívak foglalkoztatásának elősegítését (pl. munkaerőpiaci szolgáltatások fejlesztése, társadalmi célú vállalkozások támogatása), a fiatalok munkaerőpiaci integrációját (pl. gyakornoki helyekhez való hozzáférés, vállalkozásindítás), Ifjúsági Garancia program megvalósítását, a vállalkozások és munkavállalók alkalmazkodóképességének javítását (pl. rugalmas vagy atipikus foglalkoztatás, jogszerű foglalkoztatás bővítése), az egész életen át tartó tanulás (pl. képzések, továbbképzések, digitális írástudatlanság), valamint a szakképzés és felnőttképzés fejlesztését elősegítő uniós támogatások.

6 Turizmusfejlesztés (Turizmus)

A Turizmusfejlesztés (Turizmus), GINOP 6. prioritásra fordítandó forrás 419.557.548 EUR összeg. Ezen GINOP prioritás keretében kerülnek kiírásra a Széchenyi 2020 uniós pályázatok meghirdetése során az országos, vagy nemzetközi jelentőségű, megyéket átívelő, központi koordinációt igénylő turisztikai fejlesztéseket célzó uniós támogatások. Ezen belül olyan uniós pályázatok megjelenése valósul meg, mely a hálózatos fejlesztések (pl. Bejárható Magyarország Keretprogram, zarándokutak) megvalósítását, a kulturális örökséghelyszínek integrált fejlesztését (pl. kastélyok, várak fejlesztése), a természeti örökséghelyszínek (pl. Nemzeti parkok) fejlesztését, és a gyógyhelyek fejlesztését teszik lehetővé.

7 Pénzügyi eszközök

A Pénzügyi eszközök, GINOP 7. prioritásra fordítandó forrás 2.175.398.202 EUR összeg. Várható intézkedések: vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférés javítása.

VP – Vidékfejlesztési Program

A Széchenyi 2020 program keretében a Vidékfejlesztési Program (VP) elsősorban vidéki kistelepülések terület és gazdaságfejlesztési céljainak, valamint a vidéki non-profit szervezetek, mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások, egyházak fejlesztési céljait hivatott megvalósítani. A VP-re jutó költségvetési juttatás összege 2014-2020 között összesen 12.207.710.000 EUR.

A Vidékfejlesztési Program, VP céljai:

* Tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben,

* Versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelésben, és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása, élelmiszeripar,

* Élelmiszerlánc-szervezés,

* Erőforrás-hatékonyság előmozdítása,

* Szegénység csökkentése, munkahelyteremtés

A Vidékfejlesztési Program prioritásai a következőek:

1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben. A Vidékfejlesztési Program ezen prioritás kapcsán a tervezett intézkedések a következőek:

o Kutatás-fejlesztés és innováció

o Gazdasági szereplők együttműködésének fejlesztése

o Tudástőke bővítése

o Szaktanácsadás

o A szakképzések, az egész életen át tartó tanulás előmozdítása

2. A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa, és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése. A Vidékfejlesztési Program ezen prioritás kapcsán a tervezett intézkedések a következőek:

o Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

o Felkészítések, képzések, mentorálások

o Farmgyakornoki programok támogatása

o Oktatási intézményekkel és regionális képző központokkal való együttműködés

o Bemutató gazdaságok támogatása

3. Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés előmozdítása a mezőgazdaság terén. A Vidékfejlesztési Program ezen prioritás kapcsán a tervezett intézkedések a következőek:

o Élelmiszeripari üzemek szerkezetátalakításának előmozdítása (eszközbeszerzés)

o Mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó beruházások támogatása

o Innovációs együttműködés, speciális és kísérleti projektek támogatása

o Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási termékek és élelmiszerek minőségrendszereinek fejlesztése

o Termelői és vállalati együttműködések ösztönzése

o Mezőgazdasági kockázatkezelés: katasztrófaesemények megelőzése (jégháló, talajgenerátor, víztározó stb.)

o Termelői csoportok létrehozása

4. A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása. A Vidékfejlesztési Program ezen prioritás kapcsán a tervezett intézkedések a következőek:

o Ökológiai gazdálkodás támogatása

o A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének támogatása

o Biodiverzitás fenntartása és javítása

o NATURA 2000 területek megőrzése

o Vizeink mennyiségi és minőségi védelme

o Talajok védelme, fenntartható hasznosítása

o Erdei biodiverzitás védelme és fejlesztése, kiemelten a magas természetességű erdőkben

o Minőségi rendszerek, faanyag eredetigazolási rendszer bevezetése

5. Az erőforrás hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsájtású, az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatokban. A Vidékfejlesztési Program ezen prioritás kapcsán a tervezett intézkedések a következőek:

o Meglévő mezőgazdasági épület és kertészeti technológia energiahatékonyságának javítása (termál kutak -, növényházak korszerűsítése, öntözőrendszerek beszerzése, telepítése)

o Az állattartás épületeinek korszerűsítése (állattartó telepek korszerűsítése, meglévő férőhelyek felújítása, tetőfelújítás, szigetelés, technológiai korszerűsítés, trágyatárolás, kezelés fejlesztése)

o Terményszárítás energiahatékonyságának javítása (létesítmény felújítás, eszközbeszerzés, új terményszárítók és tisztítók beszerzése, kisméretű gabonatárolók)

o Mezőgazdasági melléktermékek, és hulladék energetikai célú felhasználása (biomassza hőtermelő berendezések, és ezek kiegészítőinek beszerzése, biogáz előállítására és hasznosítására szolgáló berendezések beszerzése)

o Erdészettel kapcsolatos intézkedések: erdőborítottság és fásított területek növelése

o Élelmiszer feldolgozással kapcsolatos intézkedések

6.A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése, és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben. A Vidékfejlesztési Program ezen prioritás kapcsán a tervezett intézkedések a következőek:

o Mikrovállalkozások alapítása, fejlesztése

o Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben:

* kismértékű infrastruktúra, és megújuló energia beruházások támogatása,

* alapvető szolgáltatások létrehozásának támogatása,

* helyi természeti, táji és kulturális értékekre alapozott rekreációs, és turisztikai infrastruktúra beruházások támogatása

o Helyi fejlesztési stratégiák készítése, megvalósítása (LEADER)

TOP – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

A Széchenyi 2020 program keretében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) elsősorban település, terület- és gazdaságfejlesztési célok megvalósítását hivatott megvalósítani. A TOP-ra jutó költségvetési juttatás összege 2014-2020 között összesen 3.389.963.001 EUR.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP céljai:

* Megyei szintű decentralizált gazdaságfejlesztési, közszolgáltatás-fejlesztési és speciális

térségi programok,

* Nagyvárosi térségek integrált településfejlesztési, foglalkoztatási és életminőség-javító programjai,

* Kisváros-térségi közösségvezérelt integrált fejlesztési programok,

* Decentralizált társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok

EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

A Széchenyi 2020 program keretében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) elsősorban oktatási, kulturális, szociális, közigazgatási fejlesztési célok megvalósítását hivatott megvalósítani. Az EFOP-ra jutó költségvetési juttatás összege 2014-2020 között összesen 2.612.789.000 EUR.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP céljai:

* Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén,

* Infrastrukturális beruházások az oktatás és kultúra területén,

* Oktatási, kulturális fejlesztések, a közigazgatási infrastruktúra feltételeinek javítása és a kutatási fejlesztések.

KEHOP – Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program

A Széchenyi 2020 program keretében az Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) elsősorban intézmények, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok energiahatékonyságot elősegítő fejlesztési célok megvalósítását hivatott megvalósítani. A KEHOP-ra jutó költségvetési juttatás összege 2014-2020 között összesen 3.217.105 883 EUR.

A Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program, KEHOP céljai:

* Klímaváltozásra történő felkészülés,

* Víziközmű-szolgáltatás fejlesztése,

* Vízvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a levegőminőséggel és a zajvédelemmel kapcsolatos fejlesztések,

* Környezetügyi kutatás-fejlesztés és innováció, szemléletformálás,

* Megújuló energiaforrások alkalmazása,

* Energetikai és energiahatékonysági fejlesztések,

* Természetvédelmi, és élővilág-védelmi fejlesztések.

VEKOP – Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

A Széchenyi 2020 program keretében a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

(VEKOP) elsősorban regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelési (tudásgazdaság, kreativitás, innováció), közösségi infrastruktúra-fejlesztési, valamint foglalkoztathatóságot segítő társadalmi, környezetfejlesztési célok megvalósítását hivatott megvalósítani. A VEKOP-ra jutó költségvetési juttatás összege 2014-2020 között összesen 463.703.439 EUR.

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program, VEKOP céljai:

* Intelligens és tudásalapú növekedés, versenyképes gazdaság,

* KKV fejlesztés,

* Integrált települési és közösségi infrastruktúra-fejlesztés,

* Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok Pest megyei városokra és térségeikre,

* Tudásgazdaságot, társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló fejlesztések

IKOP – Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

A Széchenyi 2020 program keretében az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsősorban a magyarországi közlekedésfejlesztést, valamint az egyéb közlekedés-stratégiai beavatkozásokat segítő fejlesztési célok megvalósítását hivatott megvalósítani. Az IKOP -ra jutó költségvetési juttatás összege 2014-2020 között összesen 3.331.808.225 EUR.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program, IKOP céljai:

* Nemzetközi közúti, vasúti és vízi úti elérhetőség javítása,

* Regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság javítása,

* Regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság javítása,

* Integrált, fenntartható elővárosi mobilitási rendszerek fejlesztése a nagyvárosokban.

MAHOP – Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

A Széchenyi 2020 program keretében a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) elsősorban halászati tevékenységgel foglalkozó társaságok, halgazdaságok környezetvédelmi, technológiai, humánerőforrás fejlesztési céljaik megvalósítását hivatott megvalósítani. A MAHOP-ra jutó költségvetési juttatás összege 2014-2020 között összesen 39.096.293 EUR.

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program, MAHOP céljai:

* Környezetvédelem és erőforrás- hatékonyság ösztönzése

* Kis- és közepes vállalkozások, agrárszektor és halászati szektor versenyképességének fejlesztése, akvakultúrák támogatása

* A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program, MAHOP prioritásai:

* A fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is.

* Az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is

* A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása