Október 24-től beadható a nem mezőgazdasági tevékenységek indítására kiírt támogatás!

Magánszemélyként szeretnél mikrovállalkozást indítani egy kistelepülésen? Vagy aktív mezőgazdasági vállalkozóként szeretnéd bővíteni tevékenységeidet? Szabadon felhasználható, vissza nem térítendő támogatást szeretnél? Akkor EZ a te pályázatod!!! Ne maradj le róla! 12,5 millió forint támogatás pályázható mikrovállalkozás indításra.

 A támogatásról:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24.-től lehetséges. Az első szakaszhatárnap 2016.11.24. adott szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra.

 A támogatás fő céljai:

 1. célterület:

A vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása

 1. célterület:

A vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása

Támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 1. a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy
 2. a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása

Nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatóak:

a)     mezőgazdasági termék feldolgozására (Az Annex I terméklistát a Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza) és értékesítésére irányuló fejlesztés;

b)     energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés;

c)      az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;

d)     elsődleges mezőgazdasági termelés.

Támogatást igénylők köre:

 

A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. célterület):

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 1. a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
 2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik (a mezőgazdasági árbevétel kiszámítására a 9. számú melléklet az irányadó);
 3. székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen van;
  rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.
 4. a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

 

B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület):

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 1. legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;
 2. 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
 3. rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
 4. első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.

A támogatás mértéke, összege

Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.

A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető.

 

Támogatásban nem részesíthetők köre:

Az ÁÚF 2. pontjában foglalt kizáró okokon túl, nem nyújtható támogatás:

 1. annak a támogatást igénylőnek, aki/amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
 2. aki/amely a jelen – VP6-6.2.1-16 kódszámú – felhívás keretében már rendelkezik támogatói okirattal;
 3. aki támogatást nyert a GINOP 5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása- Vállalkozás indítási költségeinek támogatása címen;
 4. nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére ;
 5. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
 6. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
 7. a harmadik országokba vagy a tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó költségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás;
 8. olyan támogatás, amelyet a hazai áruk használatának az importáruk használatával szemben történő előnyben részesítése függvényében állapítottak meg.

A megvalósítással kapcsolatos elvárások:

 1. Az üzleti tervben vállalt (legfeljebb négy éves) időszak elteltével, de legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 4. üzleti év végére támogatás igénylő teljesíti az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket. Legkésőbb a támogató okirat kézbesítését követő naptól számított 4. üzleti év végére az új tevékenység vagy az új mikrovállalkozás működése alapján kifizetett jövedelemnek el kell érnie legalább a hatályos kormányrendeletben meghatározott, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított garantált bérminimumot (éves), vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén annak a foglalkoztatással arányos részét.
 2. A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül megkezdi az üzleti terv végrehajtását. Az üzleti terv megkezdését a kedvezményezett a második kifizetési kérelem benyújtásakor kell, hogy igazolja.
 3. A támogatási összeg 75%-a folyósításának feltétele, hogy a kedvezményezett támogatói okirattal rendelkezzen, és kifizetési kérelmet nyújtson be.
 4. Új turisztikai tevékenység indítása esetén a kedvezményezett – amennyiben turisztikai irányú végzettséggel nem rendelkezik, vagy ilyen képzésen igazolt módon nem vett részt korábban -, köteles akkreditált képzésen részt venni, amely számára térítésmentes. Az elfogadható turisztikai tevékenységek listája, amelyek esetén van kötelező képzés, kivéve: (a 7. számú mellékletben megjelölt végzettségek, képzések esetén)

7721 – Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

9329 – Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

5590 – Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5530 – Kempingszolgáltatás

5510 – Szállodai szolgáltatás

5520 – Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

7990- Egyéb foglalás

7911- Utazásközvetítés

7912 –Utazásszervezés

 1. A támogatási összeg fennmaradó 25%-a folyósításának feltétele, hogy legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 4. gazdálkodási év végére megfelelően teljesítse az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket és második kifizetési kérelmet nyújtson be valamint igazoltan részt kell vennie a 4. pontban leírt képzésen.
 2. A támogatást igénylő vállalja, hogy az üzleti terv megvalósításával létrejött fejlesztést, ill. szolgáltatást a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken hozza létre, illetve nyújtja.

A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások:

1. célterület esetén:

 • A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 9 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől számított 6 hónapon belül bejegyeztetni a fejlesztéssel érintett új tevékenységet.
 • Amennyiben a támogatást igénylő az önfoglalkoztatás mellett vállalja 1 fő teljes munkaidős létszám foglalkoztatását, úgy a foglakoztatást köteles a tevékenységének bejelentetését követő hónaptól egészen a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig fenntartani.

2. célterület esetén:

 • A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 9 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől számított 6 hónapon belül az új mikrovállalkozásra vonatkozó egyéni vagy társas vállalkozást befejezetten megalapítani és tevékenységét bejelenti. A kedvezményezettnek társas vállalkozás esetén, vezető tisztségviselőnek kell lennie.
 • A kedvezményezett a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig nem haladhatja meg a mikrovállalkozás méretet.
 • A kedvezményezettnek egyéni és társas vállalkozási forma esetében is kötelező főállás fenntartása, legalább a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig.
 • Amennyiben a támogatást igénylő az önfoglalkoztatás mellett további 1 fő legalább részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállalta, úgy a foglakoztatást köteles az egyéni vagy a társas vállalkozás befejezett megalapítását és tevékenységének bejelentetését követő hónaptól egészen a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig fenntartani.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.

Indikátorok:

Új foglalkoztatás – teljes munkaidős vagy annak megfelelő éves átlagos statisztikai létszám-bővülés. A foglalkoztatás bővítése szempontjából egybeszámítandó a pályázó személye és alkalmazottja tekintetében bekövetkező létszámbővülés.

Fontos dokumentumok:

Annex I. termékek listája

Település lista

Tanyás települések listája

 

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..