Módosult a trágyatárolós pályázat pályázati felhívása! Hétfőtől beadhatóak a pályázatok!

Módosítás történt „Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése” című (VP-5-4.1.1.6-15 kódszámú) felhívásban, mely a mellékleteket és a felhívás tartalmát egyaránt érintette:

 I. A támogatás célja

A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak. A Felhívás keretében támogatást kaphatnak azok a mezőgazdasági termelők, akik a jogszabályi határidő lejártáig nem tudták megvalósítani az előírásoknak megfelelő trágyatárolóik megépítését. Ugyanakkor nem csak a jogszabályi előírások biztosítása miatt fontos, hogy valamennyi állattartó rendelkezzen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, lehetőség szerint fedett trágyatárolóval, hanem az üvegházhatású gázok, valamint az ammónia kibocsátásának csökkentése miatt is. A trágyaelhelyezés problémájának megoldása továbbá hozzájárulhat a mezőgazdasági eredetű, pontszerű nitrát szennyezések csökkentéséhez, ezáltal a felszín alatti vizek minőségének javításához, valamint a tápanyag-körforgási folyamatok és az agrotechnológiai igények összehangolásához is.

II. A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,6 milliárd Ft.

Az IH a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró Standard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja.

Az STÉ megállapításakor a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak számító vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni.

Kollektív projekt esetében a tagok STÉ-it nem kell összeszámítani. Amennyiben akár csak egyetlen tag STÉ-je a 1.2 pontban meghatározott értéknél magasabb, a konzorcium, a termelői csoport, illetve a termelői értékesítő szervezet STÉ-je meghatározása szempontjából ennek a tagnak az STÉ-jét kell figyelembe venni.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 250 db.

III. Támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az állattartó telepeken képződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló beruházások, valamint gépbeszerzés valósítható az alábbi részletezett műszaki tartalom alapján:

Kötelezően megvalósítandó tevékenység-csoport:

I. Trágyatárolók kialakítása: Elvárt műszaki tartalom és elszámolható kiadások elérhető itt!

a) Szigetelt, beton almostrágya tárolótér kialakítása oldalfalakkal, valamint trágyalé/csurgalékvíz gyűjtővel;
b) Síkbeton karámterület kialakítása;
c) Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, beton tálca kialakítása;
d) Szigetelt, istállóhoz, illetve kifutóhoz kapcsolódó, trágya átmeneti tároló beton tálca, illetve akna kialakítása;
e) Monolit- és elemes hígtrágya tároló a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);
f) Fémlemezes, műanyag vagy üvegszálas szerkezetű hígtrágya tároló tartály a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);
g) Szivárgásmentes, szivárgásjelzővel ellátott trágyatároló földmedence létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);
h) Szigetelt beton aljzatú, fedett trágyatároló szín létesítése;
i) Zárt, műanyag tömlős hígtrágya tároló létesítése a be- és kitárolás, a keverés és homogenizálás gépi berendezéseivel.

Kapcsolódó, választható tevékenység-csoportok (II. – V.):

II. A trágya kezelésére vonatkozó projektek: Elvárt műszaki tartalom és elszámolható kiadások elérhető itt!

a) Beton gyűjtő-átemelő-kezelő medence az adagoló, be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezésekkel;
b) Szilárd burkolatú, szigetelt komposztáló-trágyatároló tér;
c) Hígtrágya fázisbontó berendezés kiépítése mechanikus szétválasztásra alkalmas (dobszűrő, csigás prés) berendezéssel;
d) Szellőztetéses trágyaszárítási technológia ketreces baromfitartási technológiákhoz;
e) Aerob fermentációs trágyakezelési technológia;
f) Meglévő hígtrágya kezelő-kijuttató rendszerek fejlesztéséhez adagoló, villamos- és traktoros hajtású be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezések beépítése.

III. A csapadék trágyarendszertől való elvezetése: Elvárt műszaki tartalom és elszámolható kiadások elérhető itt!

a) Kifutók, várakozók, gyűjtőkarámok vagy trágyatároló terek tetőfedése, esőcsatornák-tetőereszek felszerelése;
b) Istállók esőcsatornáinak felszerelése;
c) Nyitott felszíni csapadékelvezető, illetve szikkasztó árok kialakítása;
d) Felszín alatti csapadékelvezető betoncsatornák, illetve műanyag csőrendszerek kialakítása.

IV. A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer, továbbá telepi közlekedő utak kialakítása: Elvárt műszaki tartalom és elszámolható kiadások elérhető itt!

a) Figyelőkutak telepítése;
b) Szivárgásjelző szenzorok és riasztó berendezések telepítése;
c) Szilárd beton, vagy aszfalt burkolatú telepi közlekedő út kialakítása;
d) Makadám telepi közlekedő út kialakítása.a

V. A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése: Támogatható erő és munkagépek csoportjai elérhetőek itt!

a) Az almos istállótrágya mozgatására is alkalmas erő- és munkagépek;
b) Hígtrágya szállítására alkalmas erő- és munkagépek.

Az I. tevékenység-csoport alá tartozó beruházások legalább egyike kötelező projektelem. A II.-V. tevékenység-csoport alá tartozó építés/gépbeszerzés önállóan nem, kizárólag az I. tevékenység-csoporthoz kapcsolódóan támogatható.

Önállóan nem támogatható tevékenység továbbá a projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés), mérnöki feladatok, projektmenedzsment, egyéb szolgáltatások (beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét), valamint az infrastrukturális és ingatlan beruházások.

IV. Általános elvárások

A/ a projektnek az alábbi alapfeltételeknek kell megfelelnie:

1. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
2. A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni.
3. A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani, mind a projekt végrehajtására rendelkezésre álló, mind a fenntartási időszak alatt.
4. A projekttel szemben elvárás, hogy a projektben érintett állattartó telepen képződő trágya megfelelően, szakszerűen és biztonságosan kerüljön tárolásra, valamint felhasználásra a Felhívás 2.-5. számú mellékleteiben meghatározott műszaki tartalom megvalósulása révén.
5. A projektnek meg kell felelnie a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben foglaltaknak.
6. A támogatást igénylőnek üzleti tervet kell benyújtania. Az üzleti terv sablont a Felhívás 20. számú szakmai melléklete tartalmazza.
7. A későbbiekben meghirdetésre kerülő, a Vidékfejlesztési Program fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (6.1.1) alintézkedése szerint kiírt pályázati felhívásban támogatott fiatal mezőgazdasági termelő rendelkezhetnek úgy, hogy a 6.1.1 alintézkedés szerinti pályázati felhíváshoz benyújtott üzleti terv releváns részei figyelembe vehetők a jelen pályázati felhívás értékelése során.
8. A Felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás:

a. szarvasmarha, bivaly,
b. lófélék, (ló, szamár, öszvér),
c. sertés,
d. juh, kecske,
e. baromfi (pl. házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk) és egyéb madárfajok (galamb, strucc, emu),
f. nyúl.

9. A projektnek meg kell felelnie az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.
10. A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet) foglaltaknak.összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.

B/ az engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni:

1. Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt szükséges csatolni.
2. Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt, beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt;
3. Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolást. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési kérelemhez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.
4. Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint).
5. Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele legalább az elvi vízjogi engedély megléte.
6. Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt, és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési kérelemhez a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt, ennek hiányában az engedély-kérelem benyújtására vonatkozó igazolást.
7. A kedvezményezett köteles külön jogszabály szerinti legeltetési naplót (GN-08), szervestrágya mérleget (GN-13), állatállomány-változási nyilvántartást (GN-14), valamint állatállomány összesítőt (GN-15) vezetni.
8. Amennyiben szükséges, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján, környezeti hatástanulmányt kell készíteni, melyet legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges mellékelni.

A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk;

C/ a projekt megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások:

1. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni;
2. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélhető;
3. Építési projekt esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásakor hatályos, az MVH honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban ÉNGY) alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában is a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel;
4. Építési projekt esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez;
5. Építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezés és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. A támogatási kérelem, illetve kifizetési kérelem alapján jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg az építési munkanem tekintetében az ÉNGY szerinti referenciaárakkal számított összeget. Ha az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az ÉNGY tételazonosítói szerint, akkor a támogatást igénylőnek legalább három, azonos műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes – egymástól és a kedvezményezettől független kibocsátótól származó – árajánlatot kell támogatási kérelméhez csatolni. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a pályázat céljait figyelembe véve a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező építési tételt kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt tétel egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be.
6. A kifizetési kérelemmel csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra– a hozzá kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt – amennyi anyag a támogatott projekttel kapcsolatosan ténylegesen felhasználásra került;
7. Valamennyi technológiai elemnek, építőanyagnak, szerkezeti elemnek minőségi tanúsítvánnyal, vagy megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie;
8. Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja. Amennyiben a gépberuházás tárgya erő-, ill. munkagép, akkor kizárólag a 9. mellékletben szereplő gépcsoportok valamelyikébe tartozó gép támogatható. A támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, a 8. melléklet szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, – egymástól és a kedvezményezettől független, nem kizárólagosan magyar forgalmazótól származó – azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a pályázat céljait figyelembe véve legkedvezőbb árajánlattal rendelkező gépet, vagy technológiai berendezést kell feltüntetni, melyet szakmai indoklással kell ellátni. A támogatást igénylőnek a támogatási kérelemhez mellékelnie kell továbbá a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az árajánlatban szereplő gép a 9. melléklet alapján melyik csoportba sorolható be. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be;
9. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:
Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 10. pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a kedvezményezett esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

V. Az elszámolható költségek köre

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.
Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a Felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét.

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza, amelyet a jelen pályázati felhívásban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A projekt elszámolható költségei között az alábbi költségek tervezhetők:

1. Építéssel, eszköz-, és gépbeszerzéssel kapcsolatos elszámolható költségek:

• A projekt keretében elszámolható a trágyatárolást, kezelést szolgáló épület, építmény építésének költsége, valamint a trágyatárolást, kezelést szolgáló berendezés, gép vásárlása. Az építéssel, valamint a berendezéssel, gépvásárlással járó tevékenység esetén azon költségek tervezhetők, amelyek szerepelnek a Felhívás 2-5. számú mellékletében rögzített elszámolható költségek között.

2. A projekt előkészítéshez kapcsolódó általános költségek:

• Az 1. pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek.

3. A fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések, erő és munkagépbeszerzés:

• A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a megvalósítási helyen belül megvalósítandó, infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzése, így az üzemen belüli anyagmozgatás gépei, eszközei, a trágyatároló, komposztáló tér szállítási úthoz való csatlakoztatása, telepi közlekedő utak kialakítása.

4. Ingatlan vásárlása

• az 1. ponthoz kapcsolódó szükséges ingatlan értéke elszámolható.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

VI. Az elszámolhatóság további feltételei

A kedvezményezett a kifizetési kérelem keretében nem nyújthat be olyan, készpénzben kiegyenlített elszámoló bizonylatot, amelynek az – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértéke meghaladja az 1,5 millió forintot.

A kedvezményezett köteles a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

Időközi kifizetési kérelmet a vállalt eredmények teljesülése esetén a mérföldkő elérését megelőzően, illetve a mérföldkövek között is be lehet nyújtani. A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be.

Mérföldkőhöz nem kötött, azaz részletes szakmai beszámolót nem tartalmazó időközi kifizetési kérelem abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a kétszázezer forintot.

Átalány alapú elszámolásra jelen Felhívás keretében nincs lehetőség.

Az első időközi kifizetési igényt legkésőbb a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül be kell nyújtani. A záró kifizetési kérelem alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a jogerős használatbavételi engedélyt a Kedvezményezett nem nyújtja be a kifizető ügynökséghez.

A záró kifizetési kérelem alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a Kedvezményezett nem nyújtja be a kifizető ügynökséghez valamely a projektmegvalósításhoz kapcsolódó jogerős engedélyt.

VII. Elszámolható költségek aránya

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

elszklt

VIII. Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az általános költségek között, különösen:

1. A projekt keretében működési költségek, bérköltségek, tenyészállatok és forgóeszközök vásárlása;
2. a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség;
3. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve a támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb 12 hónappal felmerült, az 5 általános költségek (engedélyeztetés, tervezés stb.).

IX. Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők:

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben:

a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók):

• a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
• állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni;

b) igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági termelő és szociális szövetkezet esetében lezárt üzleti évben – árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
c) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepet működtet;

2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. r. 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói illetve nem lehetnek egymásnak partner, ill. kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval kell, hogy rendelkezzen.

Termelői csoport, termelői szervezet, szociális szövetkezet vagy konzorcium abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben:

• megfelel a meghatározott jogosultsági feltételeknek, vagy
• minden egyes mezőgazdaság termelő tagja külön-külön megfelel a meghatározott jogosultsági feltételeknek.

X. A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

  • egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft
• kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft

A támogatás maximális mértéke:

  • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a
• a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

XI. Önerő

Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást , valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal, majd legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) Általános útmutatóban előírt módon és formában kell igazolnia.

Ha a támogatást igénylő természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag a nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.

XII. Biztosítékok köre

A kedvezményezettnek kizárólag előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Az ÁÚF 6. pontjában foglaltaktól eltérően az MVH nem adhat felmentést a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza.

XIII. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatást igénylő megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Jelen Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a 1305/2013 EU Rendelet 17. cikk 5-6. bekezdése alapján a következő támogatási kérelem benyújtási időszakok szerint ütemezve:

- 2016. január 11. – 2016. február 12.
- 2016. május 9. – 2016. június 10.
- 2016. szeptember 12. – 2016. október 12.

Amennyiben a kedvezményezett fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül a fentieken kívül az alábbi időszakokban is benyújthat támogatási kérelmet:

- 2017. január 9. – 2017. február 10.
- 2017. május 8. – 2017. június 9.
- 2017. szeptember 11. – 2017. október 11.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

Forráskimerülés esetén az IH vezetője a Felhívás 1.2. pontjában meghatározott STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők, valamint az e fölötti STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők tekintetében külön-külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.

Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított dokumentum esetén olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

XIV. Fenntartási kötelezettség

A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év.

A projekt pénzügyileg befejezett, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

XV. Közbeszerzési kötelezettség

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.

A közbeszerzési kötelezettség megállapításához, a közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásához minden esetben a hatályos közbeszerzési törvényt és végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni, amelyekről a Közbeszerzési Hatóság www.kozbeszerzes.hu honlapján is lehet tájékozódni.

A közbeszerzési kötelezettség azokra a beszerzésekre vonatkozik, amelyek becsült értéke meghaladja az adott beszerzési tárgyra vonatkozó közbeszerzési értékhatárt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. feltételes közbeszerzés indítására is ad lehetőséget.

XVI. Kötelező vállalások

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a projekt végrehajtására rendelkezésre álló, mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, illetve a  értékelési szempontok 6. pontjában a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását. A bázislétszám alapját a benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadványa tartalmazza.

Állatlétszám szintentartására vonatkozó kötelezettségek:

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezése után a fenntartási időszak végéig szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep – a Felhívás 10. melléklete alapján számított állategységben kifejezett – éves átlagos állatlétszámát.

XVII. Csatolandó mellékletek listája

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő, a pályázathoz kapcsolódó mellékletek csatolása szükséges:

1. Az STÉ módszertan alapján a támogatást igénylő – vagy termelői csoport, termelői szervezet vagy konzorcium esetén annak tagja – mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret igazolását alátámasztó dokumentumok (kivéve: TERA kérelem, TIR, ENAR-ban foglalt adatok). Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.

2. Annak igazolására, hogy a támogatást igénylő, vagy termelői csoport termelői szervezet vagy konzorcium esetében annak tagja teljes lezárt – fiatal mezőgazdasági termelő vagy szociális szövetkezet esetében lezárt – üzleti évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik:

• gazdasági társaság esetén független könyvvizsgálói igazolás,
• egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói igazolás,
• őstermelő esetén személyi jövedelemadó bevallás, valamint az adóbevallásra nem kötelezett őstermelők esetén az értékesítési betétlap;
vagy
• amennyiben a támogatást igénylő a számviteli nyilvántartásaiban a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeit minden kétséget kizáróan és ellenőrizhető módon egymástól elkülönítve vezeti, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző vagy amennyiben erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, az ezt megelőző teljes lezárt – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt – üzleti évre vonatkozó üzleti beszámoló, vagy egyéb számviteli nyilvántartás.

3. Fiatal mezőgazdasági termelő esetében annak igazolására, hogy a mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben kezdte meg:

3.1. a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatallal Földművelésügyi Igazgatósága által kiállított igazolás, amely tartalmazza az első őstermelői igazolvány kiállításának idejét;

3.2. a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) alapján meghatározott mezőgazdasági termelő tevékenység első bejelentését igazoló adóhatósági igazolás.

4. A Vidékfejlesztési Program 6.1 alintézkedésében meghatározottak szerinti fiatal mezőgazdasági termelői fogalomnak való megfelelés esetén a mezőgazdasági jellegű végzettséget igazoló okirat szkennelt változatát (a végzettségeket a felhívás 11. és 12. számú szakmai melléklete tartalmazza).

5. Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok.

6. Üzleti terv.

7. Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez mellékelni kell az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt kell csatolni.

8. Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre valamint a gépekre, berendezésekre vonatkozólag 3 db árajánlatot, vagy nyilatkozat.

9. Az érintett ingatlanokra vonatkozó igazolások.

10. Konzorcium esetén csatolandó a felhívás mellékletét képező „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására” c. dokumentum kitöltött példánya.

11. Vízjogi engedélyköteles beruházás esetén elvi vízjogi engedély.

12. Amennyiben az STÉ üzemméret számítása során figyelembe vett kapcsolódó vállalkozás külföldi cég, annak gazdálkodási adatait Magyarországon bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával szükséges alátámasztani, mely tartalmazza, hogy a gazdálkodási adatok milyen számítási módszerrel kerültek kiszámításra és az hogyan felel meg a hazai szabályozásnak.

Vállalkozásunk által pályázati felhívásból készült tájékoztatója/kivonata itt elérhető: Tájékoztató/Kivonat

További hasznos linkek és dokumentumok:

Építési Normagyűjtemény elérhető itt: Építési normagyűjtemény

Árajánlatok kötelező tartalmi elemei elérhető itt: Az árajánlat kötelező tartalmi elemei

Az átlagos állatlétszám kiszámításának módja elérhető itt: Az áltagos állatlétszám kiszámításának módja

Kedvezményezett járások listája elérhető itt: Kedvezményezett járások listája

Amennyiben jelen pályázati felhívás felkeltette érdeklődését vagy kérdése merült fel vegye fel velünk a kapcsolatot.
Tanácsadóink elérhetőségeit megtalálja ide kattintva: elérhetőségek

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..