Módosult a támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

A szakmai tapasztalatoknak és a felmerült egyéb módosítási igényeknek megfelelően a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet támogatást igénylőket és kedvezményezetteket érintő legfontosabb módosításai a következőek:

1) A nyilvánosság elvének erősítése érdekében beépítésre kerül, hogy az irányító hatóságnak a felhívások elkészítése során gondoskodnia kell a felhívások szakmai tartalmának társadalmi egyeztetéséről.

2) A módosítás értelmében a támogatást igénylők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében szakaszos értékelés során az egyes értékelési szakaszok között szünetet határozhat meg az irányító hatóság, amely során  gondoskodhat a felhívás esetleges módosításáról, vagy – ha a rendelkezésre álló keret kimerülését tapasztalja – kezdeményezheti a felhívás felfüggesztését. Ezzel összefüggésben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletből törlésre kerül, hogy a felfüggesztés vagy lezárás esetén további három nap áll rendelkezésre a támogatási kérelmek beérkezésére. Az esélyegyenlőség mellett a nyilvánosság elvét is megerősíti a módosítás azzal, hogy a módosított felhívások korábbi verziói elérhetővé válnak a www.szechenyi2020.hu honlapon.

3) Az előkészítési tárgyú projektek támogathatóságának kiszélesítése érdekében a korábbi, kiemelt felhívásokra vonatkozó rendelkezés kiegészül azzal, hogy a Kormány előzetes jóváhagyása esetén a megvalósítandó projekt felhívásának célja kizárólagosan előkészítés is lehet.

4) A módosítás következtében a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett felhívás esetén a meghirdetendő felhívás 1 milliárd forintos keretösszege az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes hozzájárulása esetén csökkenthető.

5) A jogszabály‑módosítás megteremti annak a lehetőségét, hogy a döntés‑előkészítés során a támogatást igénylő a támogatási kérelmét visszavonhassa.

6) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet kiegészül azzal, hogy ha a felhívásban meghatározásra került, hogy területi egységenként csak a legjobb támogatási kérelem támogatható, akkor tartaléklista képezhető annak érdekében, hogy egy esetleges visszalépés esetén a sorban következő támogatási kérelem is támogathatóvá váljon a nélkül, hogy újabb felhívást kelljen kiírni.

7) A támogatási szerződésben a projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma szerepel. Ha a projekt fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időpontot megelőzően történik meg, a szakmai tapasztalatok szerint nem szükséges módosítani a támogatási szerződést, ugyanis a projekt megvalósításának valós dátuma a rendszerben rendelkezésre fog állni. Fentiek alapján a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben egy újabb ponttal bővül azon esetek köre, amikor a bekövetkezett változás ellenére nem lesz szükség a támogatási szerződés módosítására.

8) Az előleg-igénylés folyamata egyszerű és kevés információt, dokumentációt igényel, amelyek hiányosságait – ha szükséges – hiánypótlás keretében kezelni lehet. A tapasztalatok azt mutatják, hogy gyorsabb a hiánypótlást követően is hiányos vagy meg nem felelő igénylések elutasítása és újbóli benyújtása, mint ha a továbbra is fennálló hiányosságokat tisztázó kérdés keretében próbálná meg rendezni az intézményrendszer. Erre tekintettel az előleg-igénylés keretében alkalmazható tisztázó kérdés törlésre kerül a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletből.

9) A támogatási előleg mértékére vonatkozó szabályok kiegészülnek azzal, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap esetén a támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 50%-a.

10) A hatályos szabályozás értelmében a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 8, szállítói előleg esetén 12 hónapon belül időközi kifizetésre irányuló igénylést kell benyújtania a kedvezményezettnek. A szakmai tapasztalatok alapján a két előleg-típus vonatkozásában a határidők egységesen, 12 hónapos időtartamban kerülnek meghatározásra, a rugalmasabb projekt-megvalósítás érdekében.

11) Megszüntetésre kerül a szállítói előleg közvetlen igénylésének lehetősége.

12) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatályos szövege értelmében a kedvezményezett az első kifizetési igénylés benyújtásakor adott nyilatkozata alapján a projektmegvalósítás időszakában a megítélt támogatás 90%-áig a kifizetési igénylésben szereplő elszámolni kívánt költségeket teljes egészében – szállítói finanszírozás esetén az önerő teljesítése nélkül – lehívhatja. A megítélt támogatási összeg 90%-ának kifizetését követően fennmaradó támogatást a záró kifizetési igénylés keretében a felmerült összes költség elszámolásra történő benyújtásával együtt igényelheti. A módosítás értelmében az irányító hatóság egyedi engedélye alapján időközi kifizetési igénylés keretében is igényelhető lesz a fennmaradó támogatás.

13) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet értelmében pénzügyi eszközök esetén a pénzügyi közvetítő nyújthat be kifogást az alapok alapját végrehajtó szervezet pénzügyi közvetítők kiválasztásával kapcsolatos eljárásával és a pénzügyi közvetítőkkel kötött finanszírozási megállapodásban foglaltak betartásával kapcsolatos eljárása során hozott döntésével szemben. Ez azonban a végső kedvezményezettek jogorvoslathoz való jogát nem kezeli. A jogszabály-módosítást követően már a végső kedvezményezett is a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet által szabályozott keretek között élhet a támogató által hozott döntésekkel szemben a jogorvoslati jogával.

Fenti módosítások a jogszabály kihirdetését követő harmadik naptól, tehát 2016. augusztus 20-tól lépnek hatályba.

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

forrás: palyazat.gov.hu

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..