2016. február 15-től nyújthatóak be pályázatok mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére

151 milliárd forintos keretösszeggel  mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére, a magasabb hozzáadott értéket eredményező technológiák beszerzésére és az ágazaton belüli munkahelyteremtésre irányuló projektek megvalósítására:

Támogatás célja

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabbminőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 151 Mrd Ft.
Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5000 db.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti – mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék4 előállítására vonatkozó – tevékenységek – kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek – támogathatóak az alábbi célterületi bontásban:

A) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, amelyek során a fejlesztések a következő célok megvalósulását szolgálják:

 • magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása;
 • versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása, valamint a piacra jutás elősegítése;
 • piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitásbővítés.

 Támogatható tevékenységek:

 • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.

B.1) Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az energia-, illetve az egyéb inputhatékonyság fokozása.

B.1) /1 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák, berendezések beszerzése.

B.1) /2 Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.

 • Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és
 • hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése, szennyvízkezelés fejlesztése, technológiai veszteségek minimumra való csökkentése stb.);
 • Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése.

B.2) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 • Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);
 • Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);
 • Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);
 • Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása).

Önállóan nem támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

 • Projekt előkészítés:
  • szakmai előkészítés,
  • közbeszerzés;
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 • Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás;
 • Ingatlan beruházás.

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges.

I. Általános elvárások:

1. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.

2. A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni.

3. A kedvezményezett köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet) foglaltaknak.

4. A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:

a) 50 millió Ft teljes projektösszeg, illetve az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező.
b) 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező.

5. A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani, mind a megvalósítási, mind a fenntartási időszak alatt.

A létszámfenntartásra vonatkozó kötelezettségek be nem tartásához fűződő jogkövetkezmények a Felhívás 7. mellékletében találhatók.

6. A támogatást igénylő megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

7. A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 109 és TEÁOR 1102 kód alá tartozó) – mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék7 előállítására vonatkozó – tevékenységet lehet fejleszteni.

8. A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

II. Hatósági engedélyeztetéssel kapcsolatos elvárások:

1. Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.
2. Legkésőbb az első építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt
3. Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette.
4. Építéssel járó projekt esetén műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező

III. Energiahatékonyság javítására, illetve megújuló technológia alkalmazására vonatkozó elvárások:

1. Energiahatékonyság javítását célzó (B célterület 1/1. pont) projekt esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás
2. Amennyiben a megtermelt megújuló energia értékesítése meghaladja az üzem saját éves átlagos fogyasztását, úgy mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén a felhasznált alapanyag csak Annex I. termék lehet
3. Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át
4. Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell
5. Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány megléte előírás
6. Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költség optimum szint (melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérése elvárás
7. Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie

IV. A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások:

1. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.
2. MVH Építési Normagyűjtemény alkalmazandó.
3. Építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezés és a kifizetési igénylés hez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik.
4. A kifizetési igényléssel csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra–a hozzá kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt – amennyi anyag a támogatott projekttel kapcsolatosan ténylegesen felhasználásra került.
5. Valamennyi technológiai elemnek, építőanyagnak, szerkezeti elemnek minőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
6. Első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amelyek a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálják.
7. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak

Az elszámolható költségek köre

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.
Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a Felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 • regionális beruházások költségei
 • a regionális beruházások tevékenységeihez kapcsolódó általános költségek, pl.: építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek
 • immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése
 • ingatlan vásárlása, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke (max. 2%)

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők.

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a. az utolsó teljes lezárt üzleti évi – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
b. tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a. utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
b. tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
c. a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.

3. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft
 • kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft

A támogatás maximális mértéke:

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a

Regionális beruházási támogatás esetén:

A támogatási intenzitás kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén:

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 30%-a.
A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető. A támogatási intenzitás további 15 százalékponttal növelhető Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióban.

A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 45%-a

Önerő

Ha a kedvezményezett természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.
Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek – természetes személy kivételével – nyilatkozattal, legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) kell igazolnia.

A támogatást igénylőnek – regionális beruházási támogatás esetén –legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
Biztosítékok köre
A kedvezményezettnek kizárólag az előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 15. naptól 2018. február 15. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. április 15.
 • 2016. július 15.
 • 2016. október 15.
 • 2017. január 15.
 • 2017. április 15.
 • 2017. július 15.
 • 2017. október 15.
 • 2017.február 15.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig.

A projekt pénzügyileg befejezett, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

Közbeszerzési kötelezettség

A közbeszerzési kötelezettség megállapításához, a közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásához minden esetben a hatályos közbeszerzési törvényt és végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni, amelyekről a Közbeszerzési Hatóság www.kozbeszerzes.hu honlapján is lehet tájékozódni.
A közbeszerzésre kötelezett személyek és szervezetek körét a hatályos közbeszerzési törvény határozza meg.
Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében. A támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában az egyébként a Kbt. hatálya alá nem tartozó szervezetek is ajánlatkérőnek minősülhetnek, azaz közbeszerzési kötelezettség alá kerülhetnek.

A közbeszerzési kötelezettség azokra a beszerzésekre vonatkozik, amelyek becsült értéke meghaladja az adott beszerzési tárgyra vonatkozó közbeszerzési értékhatárt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. feltételes közbeszerzés indítására is ad lehetőséget.

Csatolandó mellékletek listája

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő, a pályázathoz kapcsolódó mellékleteket szükséges csatolni:

1. Annak igazolására, hogy az támogatást igénylő teljes lezárt üzleti évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik:
2. Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok:
3. Építési engedélyköteles valamint vízjogi engedélyköteles projekt esetén az építési valamint vízjogi engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum és az építési valamint vízügyi hatósághoz benyújtott építészeti vagy műszaki tervdokumentáció másolata.
4. Nem építési engedélyköteles projekt esetén az építészeti-műszaki tervdokumentáció és annak szakhatósági igazolása, hogy a projekt nem engedélyköteles.
5. Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén az egységnyi energiahatékonyság javulást alátámasztó kalkuláció és a számítás készítőjének végzettségét és kamarai tagságát igazoló okirat másolata.
6. Amennyiben a tervezett projekt a 3.2. III. 2.-7. pont valamelyikében érintett, úgy az adott feltételnek való megfelelést alátámasztó leírás, terv, számítás, dokumentáció.
7. Épületenergetikai korszerűsítés esetén a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint elkészített, a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó energetikai minőségtanúsítvány. (Amennyiben annak megléte a rendelet értelmében szükséges.)
8. Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre valamint a beépítésre kerülő gépekre vonatkozólag 3 db árajánlat, vagy nyilatkozat.
9. Az érintett ingatlanokra vonatkozó igazolások (Bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájárulás)
10. Kollektív projekt esetén csatolandó a „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására” c. dokumentum kitöltött példánya.

Vállalkozásunk által pályázati felhívásból készült tájékoztatója/kivonata itt elérhető: Tájékoztató/Kivonat

További hasznos linkek és dokumentumok:

Annex I lista elérhető itt: ANNEX I lista

Építési Normagyűjtemény elérhető itt: Építési normagyűjtemény

Kedvezményezett járások listája elérhető itt: Kedvezményezett járások listája

Amennyiben jelen pályázati felhívás felkeltette érdeklődését vagy kérdése merült fel vegye fel velünk a kapcsolatot.
Tanácsadóink elérhetőségeit megtalálja ide kattintva: elérhetőségek

Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat.

Posted in Találja meg a legfrissebb pályázati hírek között az Ön vagy Cége számára nélkülözhetetlen információkat..